BK. Soranas vedtægter

  

VEDTÆGTER FOR BILLARDKLUBBEN SORANA
STIFTET 29. NOVEMBER 1969

Klubbens navn er BILLARDKLUBBEN  SORANA  (forkortet: B.K.SORANA) af 1969, hjemsted Sorø Kommune. Stiftelsesdag er den 29. november 1969, og dens formål er udøvelse af billardspillet.

B.K.SORANA er tilsluttet Den Danske Billard Union (under Danmarks Idrætsforbund), hvis love og bestemmelser foreningen er underkastet.

                                                              2.

Klubben kan optage enhver, der opfylder nærværende vedtægters betingelser. Optagelse sker ved bestyrelsen med et indmeldelsesgebyr på 50 kr. Eventuel nægtelse kan ind-ankes for generalforsamlingen ved et medlem. Bestyrelsen bemyndiges til at begrænse medlemstallet.

Bestyrelsen kan udnævne et  medlem til æresmedlem, dette kræver 100% tilslutning i bestyrelsen. Æresmedlemsskab kan tildeles medlemmer, som i en årrække har gjort en fortjenstfuld indsats for klubben og billardsporten. Æresmedlemmer får gratis medlems-skab af klubben. 

                                                             3.

Kontingent og spilleafgift fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet og eventuelt turneringsrelaterede gebyrer betales kvartalsvis forud og forfalder til betaling den 10. i månederne februar, maj, august og november.  Såfremt kontingentet ikke er betalt på forfaldsdatoen og hvis der ikke inden forfaldsdatoen er indgået særlig aftale med klubbens kasserer om betalingen, mister medlemmet spilleretten og betragtes dermed som udmeldt af klubben med hvilende restancekrav, som samtidig indberettes til D.D.B.U. Medlemmet vil modtage skriftlig besked herom fra klubben.
Evt. udleverede nøgler til klubbens lokaler skal samtidig afleveres og depositum modregnes i restancen.
Er et medlem slettet på grund af restance, kan der ikke ske genoptagelse før restancen plus et indskud på 100 kr. er betalt.

                                                             4.

Et medlem kan – ved henvendelse til kassereren eller et medlem af bestyrelsen udmelde sig af klubben inden den 10/1, 10/4. 10/7 eller 10/10. 

                                                             5.                  

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, og den skal indvarsles 14 dage forinden ved opslag i klublokalet.  Generalforsamlingen er beslut-ningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Dagsorden ved den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

                                            1.  Valg af dirigent.

                                            2.  Diverse beretninger.

                                            3.  Valg ifølge lovene.

                                            4.  Indkomne forslag.

                                            5.  Eventuelt.

                                                             6.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives til bestyrelsen senest 5 dage før.
På den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning, og kassereren fremlægger det reviderede regnskab.  Regnskabsåret løber fra den 1/1-31/12. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Generalforsamlingen vælger formanden (lige år) og kassereren (ulige år), begge vælges, direkte på generalforsamlingen, for en 2-årig periode. De 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer nr. 1, 2 og 3 vælges således: Nr. 1 og 3 i lige år og nr. 2 i ulige, alle vælges for en 2-årig periode.

Generalforsamlingen vælger tillige 1 bilagskontrollant (lige år) og 1 bilagskontrollant (ulige år) begge for en 2-årig periode samt 1 suppleant til bestyrelsen og  l bilagskontrollantsuppleant, begge for en 1-årig periode. 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand/sekretær, turneringsleder og menigt bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsessammensætningen bekendtgøres ved et opslag i klubben, senest en måned efter generalforsamlingen.

                                                             7.

Næst efter generalforsamlingen er bestyrelsen klubbens højeste myndighed, og bestyrelsen er ansvarlig for klubbens midler.

Over klubbens driftskonti er den til enhver tid valgte formand og kasserer tildelt fuldmagt til hver især at måtte disponere ene.

                                                             8.

Stemmeberettigede er alle medlemmer over 14 år, der ikke står i restance.  Klubbens opløsning skal vedtages på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med 4 ugers mellemrum af mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmers stemmer.  Ophører klubben at eksistere skal eventuel formue overgå til andre almennyttige formål.   

                                                             9.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder dette fornødent eller når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger dette (med angivelse af dagsorden), og den indkaldes med samme varsel som indkaldelse af den ordinære generalforsamling.

Således vedtaget på generalforsamlingen 10. marts 1973 med senere ændringer.

Senest ændret 25. marts 2013.

powered by sitecore